A MEMBER OF AGORA HOTEL ALLIANCE

TSUKI  |  TOKYO TSUKIJI

TSUKI  |  TOKYO TSUKIJI

YUUYA
私人風呂

僅限下榻賓客使用。